Kan dofter minska stress

Marcus Hedblom, projektledare. Foto Fredrik Funck
Marcus Hedblom, projektledare. Foto Fredrik Funck

Vi har pratat med projektansvarig Marcus Hedblom, professor vid avdelningen för landskapsarkitektur på Sveriges Lantbruksuniversitet, om projektet ”Lukt från naturen och reduktion av mänsklig stress i städer”.

Berätta om projektet!

– Projektet handlar om att fördjupa kunskaperna om hur lukt från naturen påverkar oss människor. Tanken är att studera dels hur människor själva upplever olika typer av lukter från naturen, men även att vi undersöker fysiologiska reaktioner som hur stressen reduceras beroende på olika typer av lukter. Vi kommer att intervjua folk i städernas grönområden men även utföra experiment i labbmiljöer. Vår förhoppning är även att kunna anlägga växtbäddar i parker som är multisensoriska med lukter som bevisat reducerar stress.

Vilka tankar ligger bakom uppstarten?

– Den vetenskapliga litteraturen är tämligen överens att de allra flesta mår bra av att vistas i naturen. Dock handlar de flesta studier om visuella intryck och till övervägande del studier där människor själva uppskattar hur de mår, det vill säga inte hur kroppen faktisk reagerar på vistelsen i form av minskad stress. Detta avspeglar sig i hur vi skapar och förvaltar parker och kanske till viss del tätortsnära skogar, alltså så att de visuella intrycken premieras. Men vi människor upplever vår omvärld med alla sinnen, som syn, hörsel, lukt och känsel.

– I en tidigare studie fann jag och kollegor på Karolinska Institutet och Göteborgsuniversitet samt Gävle högskola att det sinne som bidrog mest till stressreduceringen var lukten. Vi stressade upp personer i en labbmiljö och sedan fick de med hjälp av Virtual Reality glasögon se antingen en stadskärna, en park eller en skog. I staden fick de höra buller från trafik och känna lukten från diesel, tjära och krut, i parken fick de känna på lukten av gräs och höra en fågel sjunga medan i skogen fick de känna lukten från svamp och två olika barrträd. Vi blev överraskade att lukten var så viktigt och kände att vi ville gå vidare och fördjupa kunskaperna om just lukter.

Hur ska projektet utföras?

– Vi kommer ta med respondenter på luktpromenader, smellwalks och be dem beskriva lukter i olika typer av grönytor i och omkring städer. Vi kommer tillsammans med experter se över vilka arter i Sverige och utomlands som kanske har förbisetts när det gäller lukter. Sedan kommer vi använda oss av vissa av dessa arter i en labbmiljö för att se om de kan minska stressen fortare än andra arter. Vi kommer även samarbeta med kommuner och sjukvården för att skapa planteringar med växter som påvisat minskar stress. 

Vad hoppas ni ha uppnått vid projektets slut, vilka kommer att ha nytta av resultatet?

– Vi hoppas att resultat från våra studier kan bidra till att inspirera förvaltare och parksplanerare att skapa planteringar som främjar lukt och som då bidrar till stress reducerande miljöer i våra städer.  På så sätt hoppas vi nå en bred allmänhet. Vi hoppas även att våra resultat kan bidra till bättre rehabilitering hos covid patienter som drabbats av anosmi, nedsatt luktsinne, så att de på ett bättre sätt kan återhämta sig.

Var kan vi lära sig mer om projektet?

– Än så länge är vi i stadiet att vi letar efter en doktorand som kan utföra försöken. Vi har än så länge denna hemsida med information men så fort vi har en lämplig kandidat för doktorand så kommer vi ha fortlöpande information på HÄR!

Vem vänder man sig till ifall man har frågor om projektet?

Marcus Hedblom är projektledare. Mer information och kontaktuppgifter hittar du HÄR!

Av Karin Fagerström Barker

Projektansvarig:
Marcus Hedblom, professor, avdelningen för landskapsarkitektur SLU.
Projektdeltagare:
Johan Lundström, docent, lektor, Karolinska universitetssjukhuset
Anna Maria Palsdottir, docent, universitetslektor, institutionen för människa och samhälle SLU
Projekttid:
2023-2025