19 april, 2021

Ur senaste numret

Klipplandskap och grönska i industrihamn

Under de senaste åren har Norrtäljes gamla industrihamn tagit en ny skepnad. Från att ha varit en plats för verksamheter och industri har platsen blivit en attraktiv, grön och tillgänglig plats för allmänheten.

Den gamla industrihamnen i Norrtälje har fått nytt liv och som ett led i denna stadsomvandling utlyste Norrtälje kommun för fem år sedan en tävling gällande stadsdelens offentliga rum.

Sydväst arkitektur och landskap lämnade in det vinnande bidraget, som fick namnet ”Att angöra en brygga”. Sedan dess har ett nytt bostadsområde, med verksamheter och en attraktiv hamn vuxit fram.

– Norrtälje ligger djupt inne i Norrtäljeviken med Stockholms skärgård och havet i öster. Närheten till vattnet är en viktig del av platsen, med Norrtäljeviken som övergår i Norrtäljeån och som löper genom hela staden. En uttalad ambition med det här projektet har varit att föra staden närmare skärgården och skärgården närmare staden, berättar Lina Dahlström, ansvarig arkitekt för projektet.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Inkluderande skolgårdar ger insikter

På offentliga platser för fysisk aktivitet finns ofta outtalade regler om hur de ska användas och vilka som får lov att vara där. Det är något projektet Equalizer i Skåne velat medvetandegöra, genom att engagera unga i arbetet med att utmana normer, identifiera hinder och våga testa nytt.

Projektet har genomförts i två steg, det första i Malmö och det senaste i Lund.Under 2020 har två skolor i Lunds kommun deltagit i Equalizer, ett Vinnovafinansierat projekt med fokus på att skapa mer jämställda och inkluderande utomhusmiljöer för fysisk aktivitet. Forskningen visar att andelen fysiskt aktiva minskar, särskilt bland unga och att det är extra påtagligt bland tjejer i tonåren.

– Det finns fysiska och mentala blockeringar som gör att alla inte känner sig lika inkluderade till platser för fysisk aktivitet. Normer och osynliga regler om hur platser ska användas gör att vissa upplevs ha större rätt att vistas på platser än andra. I många fall är killar mer inkluderade, säger Åsa Samuelsson, arkitekt SAR/MSA vid arkitektkontoret FOJAB och en av Equalizers två projektledare.

I projektet deltar, förutom de två arkitekterna från FOJAB, även forskare från Malmö universitet och Lunds universitet samt Lunds kommun. Projektet har i stor mån gått ut på att undersöka hur den negativa trenden med minskad fysisk aktivitet kan brytas genom att ifrågasätta och bryta normer.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.