15 september, 2021
Kungliga trädgårdsmedaljer har delats ut av Riksförbundet Svensk Trädgård

Ur senaste numret

Odlingslandskap möter det urbana

Torparängen, en ny stadsdel har vuxit fram vid Södra Bergundasjöns strand i Växjö. Men inte bara en ny stadsdel utan här finns även en ny stadsdelspark. Den har sin utgångspunkt i det omgivande kulturlandskapet med inslag av sådant som ger parkbesökarna möjlighet till både aktivitet och återhämtning.

Torparängen är den nya stadsdelen där Liljewall var ett av tre arkitektkontor som 2015 medverkade i de parallella uppdrag som låg till grund för områdets nya detaljplan.

– Därefter fick vi uppdraget att fortsätta med parken, berättar Frans Gillberg som varit gestaltningsansvarig landskapsarkitekt.

Han och kollegorna på Liljewall tog sig an ett område med många ansikten, inte minst ett historiskt. Utgångspunkten blev också att gestalta utifrån detta kulturarv i form av fornåkrar, forntida gravlämningar och övervuxen jordbruksmark.

– Till detta har vi lagt till olika sport, lek- och samlingsplatser och jag tycker att det finns en lekfullhet och samtidigt upplevelser på flera plan och skikt av historien, säger Frans.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Medborgare involveras i luftprojekt

Förtätning av städer gör att luftens cirkulation bromsas upp och ventileringen av utsläpp nere i gaturummen minskar. Det ger sämre luft för människor som vistas där och betydelsen av grönska – och framförallt rätt placerad grönska – ökar. Som en del i projektet NordicPATH undersöks luftkvaliteten i Kungsparken i centrala Göteborg.

De flesta vill ha mer grönska i städerna. Men vi behöver få öka grönskan på rätt sätt, så att effekten blir bra och att det bidrar till förbättring av utomhusmiljön på många sätt – inte minst det som rör luften vi andas in när vi vistas i städerna.

NordicPATH är – som namnet avslöjar – ett nordiskt samarbetsprojekt där luftkvaliteten mäts genom teknik och medborgardialog. I Göteborg har NordicPATH valt att slå sig samman med initiativet Hållbara Smarta Parker, där flera av Göteborgs stads förvaltningar och bolag tillsammans med Johanneberg Science Park och en rad aktörer från näringslivet utvecklar framtidens smarta grönområden genom en så kallad testbädd.

– Vårt projekt handlar i stort om att involvera medborgare i luftfrågan, tillsammans med beslutsfattare och forskare som fokuserar på luftföroreningar. Vi vill skapa en modell för att involvera och engagera fler i den här typen av stadsprocesser för att öka möjligheter till medskapande, säger Jenny Lindén, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som disputerat i stadsklimat och luftkvalitet.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.