Gröna vårdmiljöer på lunchseminarium

Lunchseminariet på Tejarps gård
Lunchseminariet på Tejarps gård lockade åhörare både digitalt och på plats i Klågerup. Foto: Ann Richardsson

När äldre får tillgång till grönska blir de friskare och mår bättre både mentalt och fysiskt. Det menade Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och lektor i miljöpsykologi, SLU i Alnarp, när hon gästade Tidskriften Landskap och Green Cities lunchseminarium den 20 maj. Frågan för dagen var hur man kan skapa gröna vårdmiljöer. Ett 40-tal åhörare, digitalt och på plats lyssnade till den senaste forskningen kring vilka hälsoeffekter som grönska och utevistelse faktiskt kan ha på olika befolkningsgrupper.

Genom så kallade Evidensbaserade designprocesser, EBD är målet att skapa en dialog, både med landskapsarkitekter och beslutfattare, när nya särskilda boenden byggs. Forskning på området saknas inte, men den behöver nå ut. Här menade Anna Bengtsson att det, förutom information, behövs goda exempel för att engagera och inspirera till grönar­e livsmiljöer där människor bor och vårdas.

– Varje byggprojekt är unikt, men här kan forskningmodellerna vara ett stöd, inte för vad som ska göras – men hur, förklarade Anna Bengtsson.

Bland annat visades exempel på hur enkelt en vinterträdgård eller tillgängliga planteringar kan förenkla den hälsofrämjande utevistelsen för äldre och rörelsehindrade. Anna Bengtsson redogjorde för hur forskningens olika modeller kan vara ett viktigt stöd när gröna miljöer anläggs. Grönska kan nämligen innebära helt olika saker för olika målgrupper, där några behöver stimulans och andra i stället vill ha lugn och stillhet för att må bra.

Efter föreläsningen gavs åhörarna tillfälle att reflektera där bland annat skötselfrågor och planteringar som speglar olika årstider kom upp som praktiska aspekter i sammanhanget. Och att grönska är en hälsofrämjande parameter i alla livsmiljöer var samtliga överens om.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Tidskriften Landskap och EU-projektet Green Cities Sverige som, även det, delar samma mål att skapa positiva effekter genom grönare städer i Sverige och 13 andra EU-länder. Nästa lunchseminarium är planerat till den 23 september på temat Klimat och gröna städer samt biologisk mångfald.

Av Lisa Ising