Kraftsamling mot invasiva arter

Under 2021 ska Sverige satsa över 100 miljoner kronor i arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter på land och i vatten. Största delen av pengarna kommer att satsas på upp- och utbyggnad av länsstyrelsernas arbete mot invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket har utlyst nära 38 miljoner kronor för projektbidrag till länsstyrelserna för bekämpning av landlevande invasiva främmande arter. Utöver det har Naturvårds­verket fördelat bidrag på drygt åtta miljoner kronor till vart och ett av länen för arbete med inventering, metodutveckling, utrotningsåtgärder, informationssatsningar och framtagande av kunskapsunderlag. Fler satsningar är dessutom på gång, både i år och nästa år.

Naturvårdsverket arbetar också med att ta fram förslag till regeringen om hur lagstiftningen kring invasiva främmande arter kan förändras för att bli ett bättre stöd, bland annat på ifråga om avfallshanteringen och fastighetsägarens ansvar. Innan sommaren ska den så kallade hemställan vara klar och en remiss av förslagen som Naturvårdsverket lägger fram kan sedan göras av Regeringskansliet.

Källa: Naturvårdsverket