Gatuträd scannas i Malmö

Som första stad i Norden gör Malmö stad en 3D-skanning av samtliga gatuträd. Genom att skanna alla träd längs med Malmös gator vill fastighets- och gatukontoret få en detaljerad och omfattande information om träden, dessutom på kort tid jämfört med om de hade gjort en manuell inventering.

Efter skanningen analyseras den insamlade datan med hjälp av AI, artificiell intelligens och tar fram information om varje enskilt träd. Till exempel trädart, placering, dimensioner, bladyteindex och värden, både rent ekonomiska värden och sådana som har betydelse för ekosystemet. När analysen är klar finns en 3D-modell av varje enskilt träd och massor av information om alla träd längs med Malmös gator.

Resultatet av trädinventeringen förväntas få stor betydelse för det dagliga arbetet med Malmös träd, både för bedömningen av trädens hälsa och vitalitet och för planering av åtgärder.

– Det kommer att spara oss mycket tid och pengar att ha all information tillgänglig. För att ta ett exempel: ekonomisk värdering är idag en tjänst som vi måste beställa varje gång träd behöver fällas på grund av byggnation eller när någon utan lov fällt ett träd som tillhör staden. Här får vi värdet direkt, säger Maria Vallerborn, landskapsingenjör på fastighets- och gatukontorets park- och gatumiljöenhet i ett press­meddelande.

Resultatet kommer också att kunna användas i det strategiska arbetet med Malmös trädbestånd.

Källa: Malmö stad