Innovationsprojektet Parkliv ökar användningen av parker

Lilla Naturstigen i Farmarkilen
I testbäddskommunen Tyresö har barn involverats i vidareutvecklingen av Lilla Naturstigen i Farmarkilen. Foto: Living Cities

Det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Parkliv har tagit sig an utmaningen att öka användningen av parker inom ramen för de ekonomiska resurser som redan finns för förvaltningen.

Landets parker och grönområden är en resurs med potential att ge stor återbäring till parkanvändarna. De kan även ge ett större bidrag till lärande, social integration och större jämlikhet. Men många grupper använder inte parker i någon större omfattning av olika anledningar. Dessutom saknas en samlad kunskap, ett systematiskt arbetssätt och utvärderingar av vilka metoder för brukarmedverkan som fungerar bra.

Tre kommuner

– Vi har haft tre testbäddskommuner, Tyresö, Östra Göinge och Malmö, med olika målgrupper och mycket olika frågeställningar i förhållande till ökad parkanvändning. I de tre testbäddarna har vi stöttat kommunerna vid tillämpning av olika metoder för att öka parkanvändningen, säger SLUs projektledare professor Thomas B Randrup.

Innovationsprojektet Parkliv finansieras av Vinnova och har under fyra år arbetat med att tillämpa och anpassa olika metoder för att öka parkanvändningen för olika grupper, såsom barn, personer med autism och de som bor i mindre samhällen, inom ramen för de resurser som redan finns för såväl skötsel som planering och förvaltning.

Projektet är ett samarbete mellan SLU i Alnarp och konsultföretaget Living Cities i Stockholm.

I projektet har det sammanställts ett antal noggrant utvalda, beprövade och/eller forskningsbaserade metoder som kan användas för att utveckla dialogen med olika grupper, få in synpunkter på hur parkerna kan utvecklas för att öka ­användningen och andra sätt att öka parkanvändningen.

Konferens och guide

En viktig utgångspunkt för arbetet har varit att kommunerna inte ska sätta av särskilda resurser för medverkan i projektet eller för utvecklingen av de aktuella parkerna utan det ska ske inom de skötsel- och förvaltningsresurser som redan finns.

– Vi som konsulter är vana att arbeta med projekt där kommunerna sätter av särskilda resurser för att utveckla någon aspekt av sin verksamhet. En risk med sådana satsningar är att de upphör när de särskilda resurserna tar slut. I Parkliv arbetar vi med utveckling av den kommunala verksamheten inom ramen för de resurser som redan finns och det ger helt andra förutsättningar för långsiktighet och bestående förändringar, berättar Emma Shepherdson, projektsamordnare på Living Cities.

Parkliv har nu avslutat arbetet med de tre testbäddskommunerna och kommer att presentera ett antal utvalda, beprövade metoder och erfaren­heterna från kommunernas arbete, dels vid en digital konferens den 29 november och dels i en guide som kommer att finnas fritt tillgänglig på projektets hemsida; www.livingcities.se/parkliv Här görs också anmälan till slutkonferensen.

Thomas B. Randrup, SLU Alnarp & Emma Shepherdson, Living Cities